Nghiên cứu đề xuất khu công nghiệp bền vững cho vùng Đồng bằng sông Cửu long dựa trên nguồn nguyên liệu tại chỗ

Nghiên cứu đề xuất khu công nghiệp bền vững cho vùng Đồng bằng sông Cửu long dựa trên nguồn nguyên liệu tại chỗ

Da trên nghiên cu tình hình phát trin các khu công nghip sinh thái trên thế gii, tim năng sn có ca vùng Đồng bng sông Cu Long v nông nghip và nuôi trng thy sn và các yêu cu v bo v môi trường, nghiên cu đã tp trung phân tích cơ s khoa hc để xây dng ba mô hình khu công nghip theo hướng phát trin bn vng trên cơ s tn dng ti đa ngun nguyên liu ti ch để sn xut công nghip. Nghiên cu cũng phát trin b tiêu chí và phương pháp phù hp để đánh giá và h tr ra quyết định la chn mô hình kh thi và hp lý đối vi tng trường hp c th. Áp dng cho trường hp đin hình ca Khu công nghip Đông Bình (tnh Vĩnh Long), kết qu nghiên cu cho thy mô hình “tái luân chuyển dòng vật chất có xử lý chất thải” là phù hp và kh thi nht nhm hướng đến mt khu công nghip bn vng đin hình ca vùng Đồng bng sông Cu Long trong tương lai (Chi tiết xem tại đây)