KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MỀM LẦN THỨ III CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2022

Tiếp sau thành công của Khoá I và II, sáng ngày 25.07.2022 Khoa Các khoa học liên ngành tiếp tục phối hợp cùng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Sở Nội vụ và Học viện QGHCM tổ chức Khai mạ...

By Minh Thảo | Đào tạo ngắn hạn

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MỀM CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2022

Sáng ngày 11.07.2022 Khoa Các khoa học liên ngành phối hợp cùng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Sở Nội vụ và Học viện QGHCM tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho các bộ viên chức 2022. Tham dự lễ khai giảng,...

By Thanh Ngọc | Đào tạo ngắn hạn

Quản lí nhà nước và chính sách biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

  Giới thiệu về khóa học Biến đổi khí hậu là vấn đề đã và đang được nhận được sự quan tâm lớn của các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, với các mục...

By SISSVNU | Đào tạo ngắn hạn

Kiến thức và một số công cụ giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, sự phát triển của vùng, miền, khu vực, lĩnh vực

1. Giới thiệu về khóa học Biến đổi khí hậu là vấn đề đã và đang được nhận được sự quan tâm lớn của các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, với các mục tiêu ph&aac...

By SISSVNU | Đào tạo ngắn hạn