đảng bộ  
                                                       
       
 
        hội đồng
khoa học và đào tạo
    ban chủ nhiêm khoa     tổ chức đoàn thể xã hội        
                       
       
 
  tổ
chuyên môn
      trung tâm
khoa học công nghệ
và hỗ trợ
đào tạo
      phòng thí nghiệm       phòng ban
chức năng
   
                                       
         
Di Sản Học     Công nghiệp
văn hóa và sáng tạo
        phòng
thí nghiệm
kỹ thuật
đồng vị phóng xạ
ứng dụng
    phòng
thí nghiệm
công nghệ không gian
phục vụ
phát triển
bền vững
  phòng
tổ chức
- hành chính
    phòng
kế hoạch
tài chính
 
                       
         
Đô Thị và
kiến trúc
bền vững
    quản trị
kinh doanh và kinh tế
sáng tạo
              phòng
khoa học
công nghệ và
hợp tác
phát triển
    phòng
đào tạo và công tác
sinh viên
 
                       
         
biến đổi
khi hậu và
khoa học bền vững
                  phòng
truyền thông và tuyển sinh