đảng bộ  
                           
       
 
    hội đồng khoa học và đào tạo
ban chủ nhiêm khoa
tổ chức đoàn thể xã hội    
           
   
    tổ chuyên môn
phòng ban chức năng    
                   
     
Di Sản Học     Công nghiệp văn hóa và sáng tạo     phòng tổ chức - hành chính     phòng kế hoạch tài chính
           
     
Đô Thị và kiến trúc bền vững     quản trị kinh doanh và kinh tế sáng tạo     phòng khoa học công nghệ và hợp tác phát triển     phòng đào tạo và công tác sinh viên
           
           
biến đổi khi hậu và khoa học bền vững               phòng truyền thông và tuyển sinh     trung tâm khoa học công nghệ và hỗ trợ đào tạo