Tuyên sinh chương trình Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Được xây dựng với triết lí cốt lõi “sáng tạo tri thức dựa trên tiếp cận liên ngành”. Nội hàm của chương trình là “Nghiên cứu biến đổi kh&iacu...

By SISSVNU | Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Tuyển sinh chương trình Tiến sĩ Di sản học

TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tiến sĩ Di sản học của Khoa Các khoa học liên ngành là một chương trình đào tạo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lí những kiến thức hệ thống và ch...

By Trần Việt Tùng | Tiến sĩ Di sản học

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - XEM TẠI ĐÂY TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tiến sĩ Di sản học của Khoa Các khoa học liên ngành là một chương trình đào tạo...

By Trần Việt Tùng | Tiến sĩ Di sản học

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - XEM TẠI ĐÂY TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Được xây dựng với triết lí cốt lõi “sáng tạo tri thức dựa trên tiếp cận li&ec...

By SISSVNU | Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững