Tuyển sinh chương trình Tiến sĩ Di sản học

TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tiến sĩ Di sản học của Khoa Các khoa học liên ngành là một chương trình đào tạo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lí những kiến thức hệ thống và ch...

By Trần Việt Tùng | Tiến sĩ Di sản học

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - XEM TẠI ĐÂY TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tiến sĩ Di sản học của Khoa Các khoa học liên ngành là một chương trình đào tạo...

By Trần Việt Tùng | Tiến sĩ Di sản học

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - XEM TẠI ĐÂY TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Được xây dựng với triết lí cốt lõi “sáng tạo tri thức dựa trên tiếp cận li&ec...

By SISSVNU | Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Sửa đổi quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội - 6/2019

Ngày 10/6/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:...

By SISSVNU | Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững