Nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN | Nghiên cứu mô hình và chính sách nông nghiệp thông minh

1.Tên nhóm: Nghiên cứu mô hình và chính sách nông nghiệp thông minh (Models and Policies for Smart agriculture) 2. Hướng nghiên cứu: - Nghiên cứu về các mô hình/ thực hành nông nghiệp t...

By Trần Việt Tùng | Nhóm nghiên cứu mạnh

Nhóm nghiên cứu mạnh cấp Khoa | Truyền thông và văn hóa đương đại

1. Tên nhóm: Truyền thông và văn hóa đương đại (Contemporary Culture, Communication and Media) 2. Hướng nghiên cứu chính: Bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề và lý thuyết về truyền thông đại ch&uacut...

By Trần Việt Tùng | Nhóm nghiên cứu mạnh

Nhóm nghiên cứu mạnh cấp Khoa | Di sản và phát triển

1. Tên nhóm: Di sản và phát triển (Heritage and Development) 2. Hướng nghiên cứu chính: Bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề về lý thuyết và phương pháp nghiên cứu di sản; bảo tồn và phá...

By Trần Việt Tùng | Nhóm nghiên cứu mạnh

Nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN | Kỹ thuật hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu

1.Tên Nhóm: Kỹ thuật hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu (Infrastructure engineering in response to climate change) - Loại hình nhóm nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu mạnh định hướng nghiên cứu ứng dụng 2. Định hướng ph&aacu...

By Trần Việt Tùng | Nhóm nghiên cứu mạnh