Các chương trình đang tuyển sinh năm 2023

Cập nhật lúc 2023-04-24 02:19:07

Năm 2023, Khoa tuyển sinh 5 chương trình đào tạo bậc Đại học và 6 chương trình đào tạo bậc Sau đại học (Thạc sĩ & Tiến sĩ). Chi tiết khung chương trình và thông tin tuyển sinh được tổng hợp tại bảng dưới đây:

BẬC ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân

(10 phương thức tuyển sinh)

Quản trị thương hiệu https://sis.vnu.edu.vn/ctdt-quan-tri-thuong-hieu-2?category_id=3
Quản trị tài nguyên di sản https://sis.vnu.edu.vn/ctdt-quan-tri-tai-nguyen-di-san-2?category_id=3
Quản lí giải trí và sự kiện https://sis.vnu.edu.vn/ctdt-quan-li-giai-tri-va-su-kien?category_id=3
Quản trị đô thị thông minh và bền vững https://sis.vnu.edu.vn/ctdt-quan-tri-do-thi-thong-minh-va-ben-vung?category_id=3

Thiết kế sáng tạo (Thời trang và sáng tạo, Đồ họa công nghệ số, Thiết kế nội thất bền vững)

https://sis.vnu.edu.vn/ctdt-thiet-ke-sang-tao?category_id=3

Thạc sĩ

(xét tuyển phỏng vấn và xét tuyển thẳng)

Biến đổi khí hậu https://sis.vnu.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-bien-doi-khi-hau?category_id=3
Khoa học bền vững https://sis.vnu.edu.vn/qd-ve-viec-ban-hanh-ctdt-thac-si-khoa-hoc-ben-vung?category_id=3
Quản lí phát triển đô thị https://sis.vnu.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-quan-li-phat-trien-do-thi?category_id=3
Di sản học https://sis.vnu.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-di-san-hoc?category_id=3

Tiến sĩ

(xét tuyển)

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững https://sis.vnu.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-tien-si-bien-doi-khi-hau-va-phat-trien-ben-vung?category_id=3
Di sản học https://sis.vnu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-tien-si-di-san-hoc?category_id=3

CÁC KÊNH THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH CỦA KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BẬC CỬ NHÂN:

HOTLINE: 098 129 0448  | 093 772 7421

FACEBOOK: TUYỂN SINH KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BẬC THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ:

HOTLINE: 093 642 2292 (Thạc sĩ) | 098 622 2413 (Tiến sĩ)

FACEBOOK: KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CÁC TIN KHÁC