Chương trình đào tạo ngành Quản trị tài nguyên và di sản điều chỉnh 2023

Cập nhật lúc 2024-04-02 18:49:02

Tên văn bằng:

  • Tiếng Việt: Cử nhân Quản trị tài nguyên di sản
  • Tiếng Anh: Bachelor in Heritage Resourses Management

Đơn vị đào tạo: Khoa Các khoa học liên ngành

Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHK     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7900205

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông | Phòng 402, nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hotline: 098 129 0448 | Email: tuyensinhliennganh@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhvnusis

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ MÔN HỌC CỬ NHÂN QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN DI SẢN - XEM TẠI ĐÂY

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN DI SẢN

1. Triết lý đào tạo:

Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức nền tảng trong thực hành di sản (nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, bảo tồn...) từ tiếp cận liên ngành để phục vụ phát triển bền vững.

2. Mục tiêu chung:

Cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức nền tảng và cập nhật về di sản, có khả năng tác nghiệp trong thực tiễn bảo tồn và phát huy các giá trị di sản theo hướng bền vững; có khả năng làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến di sản, du lịch, thương hiệu...

3. Thông tin tuyển sinh:

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh tại đây: https://sis.vnu.edu.vn/categories/tuyen-sinh/cu-nhan-quan-tri-tai-nguyen-di-san-hrm

CÁC TIN KHÁC