Thíc h ứng với Biển đổi khí hậu trong trồng trọt của người dân thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng: Nghiên cứu trường hợp tại Phường 7

Thíc h ứng với Biển đổi khí hậu trong trồng trọt của người dân thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng: Nghiên cứu trường hợp tại Phường 7

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang là một trong những thách thức lớn nhất đổi với nhân loại. BĐKH tác động đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế từ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản đến sản xuất dầu khí, thủy điện và vận tải biển… Trồng trọt là một trong những ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất do BĐKH. Bài viết này góp phần nghiên cứu đánh giá bước đầu về một số biểu hiện của BĐKH ở thành phố Đà Lạt và tác động của nó đến hoạt động trồng trọt tại địa bàn nghiên cứu, cũng như cách thức mà các hộ gia đình nơi đây ứng phó với BĐKH. Trên cơ sở đó khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH của các hộ gia đình trong trồng trọt. (Chi tiết xem tại đây)