Tài chính cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam – Khuôn khổ chính sách, pháp luật và thực tiễn thi hành

Tài chính cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam – Khuôn khổ chính sách, pháp luật và thực tiễn thi hành

Phát triển kinh tế xanh là xu hướng phát triển tất yếu, đòi hỏi phải huy động được nguồn tài chính đa dạng, phong phú. Nếu như ở giai đoạn đầu của phát triển kinh tế xanh, nguồn tài chính nhà nước giữ vai trò chi phối thông qua các quy định khuyến khích, ưu đãi thì khi sang giai đoạn phát triển kinh tế xanh theo chiều sâu, sản phẩm tín dụng xanh. Tức là nguồn vốn phục vụ cho phát triển kinh tế xanh được cung ứng bởi các tổ chức tín dụng. Nghiên cứu này chỉ ra các nguồn tài chính phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xanh dựa trên nền tảng chính sách, pháp luật hiện hành. Từ đó đánh giá hiện trạng quy định, thực tiễn thực thi và biện pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong thực thi chính sách, pháp luật nguồn tài chính phục cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay (Chi tiết xem tại đây)