Luận văn: “Nghiên cứu giải pháp truyền thông nâng cao năng lực nhận thức về biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”.

Luận văn: “Nghiên cứu giải pháp truyền thông nâng cao năng lực nhận thức về biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”.

Thông tin về Luận văn Thạc sĩ

1. Họ và tên học viên: Ngô Thị Thu Hiền                                   Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 01/12/1991                                                                       Nơi sinh: Bắc Giang

3. Quyết định công nhận học viên số: 4264/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

5. Tên đề tài luận văn:Nghiên cứu giải pháp truyền thông nâng cao năng lực nhận thức về biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”.

6. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

7. Mã số: Chương trình thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ

9.Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu của luận văn đã tính toán và phân tích được sự biến đổi của một số yếu tố khí hậu chủ yếu như nhiệt độ, lượng mưa trong khoảng thời gian 50 năm từ năm 1961 đến năm 2010 nhằm cho thấy biến đổi khí hậu (viết tắt là BĐKH) đã, đang có tác động đến địa bàn xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Nghiên cứu của luận văn đã tiến hành khảo sát, điều tra về nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu, đánh giá được thực trạng nhận thức và mức độ quan tâm của cộng đồng dân cư về BĐKH, tác động của BĐKH và ảnh hưởng của BĐKH tới cuộc sống, môi trường và sản xuất. Trên cơ sở đó, tác giả xây dựng được giải pháp thích hợp cho cộng đồng dân cư ở địa phương trong đó mỗi cá nhân trong cộng đồng đều góp phần tham gia trong việc xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực nhận thức về BĐKH, hiểu được thông điệp truyền thông về mặt nhận thức và hành động.

Nghiên cứu đã kế thừa và áp dụng được cách tiếp cận mới trong truyền thông, xây dựng được các giải pháp truyền thông cụ thể gắn liền với chính sách xã hội tại địa phương, thay đổi thói quen của người dân một cách hiệu quả. Kết quả triển khai có thể nhìn thấy và đánh giá được sau một thời gian ngắn.

Các giải pháp nâng cao năng lực nhận thức về BĐKH cho cộng đồng dân cư xã Đức Thắng đã đạt được những thành công nhất định. Cộng đồng dân cư mà điển hình là các hộ gia đình có thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp được tiếp cận với phương thức truyền thông hướng vào những hành động cải thiện điều kiện kinh tế, tăng cường bảo vệ sức khỏe và đảm bảo môi trường xung quanh xanh-sạch-đẹp.

Các giải pháp tác giả xây dựng có sự tham gia tích cực của cộng đồng dân tư từ khâu đóng góp ý kiến xây dựng đến quá trình đưa ra các giải pháp mang tính chọn lọc, hiệu quả cao. Các tuyên truyền viên điển hình sau khi được tập huấn sẽ trở thành những truyền thông viên và cũng là những người có trách nhiệm trong việc tổ chức, xây dựng dự thảo các bản cam kết đưa ra cho người dân tham gia, thảo luận, thống nhất ý kiến và ký các cam kết về BĐKH.

Nâng cao năng lực nhận thức về BĐKH cho cộng đồng dân cư xã Đức Thắng là một hướng đi đúng và hiệu quả, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn góp phần đáng kể trong việc thay đổi hành vi, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao của các cấp chính quyền địa phương. Đây cũng chính là cơ sở để đảm bảo tính bền vững cho quá trình triển khai các giải pháp thích ứng với BĐKH ở địa phương.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ứng dụng cho việc triển khai các giải pháp truyền thông hiệu quả ở các khu vực lân cận.

11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Xây dựng mô hình thích ứng với BĐKH có sự tham gia của cộng đồng tại địa phương.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017