Luận văn: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững hệ thống rừng trồng trong dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tại xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam”

Luận văn: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững hệ thống rừng trồng trong dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tại xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam”

Thông tin về Luận văn Thạc sĩ

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Thủy                                           Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 28/8/1984                                                            Nơi sinh: Hải Phòng

3. Quyết định công nhận học viên số: 131/SĐH-ĐT, ngày 6 tháng 1 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

5. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững hệ thống rừng trồng trong dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tại xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

6. Chuyên ngành: Khoa học bền vững

7. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã phát hiện được những vấn đề tồn tại, khó khăn, thách thức trong hoạt động quản lý rừng trồng tại địa bàn nghiên cứu từ đó đề xuất một số giải pháp để quản lý bền vững khu vực rừng trồng tại địa bàn nghiên cứu.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: các giải pháp được đề xuất trong luận văn có tính thực tiễn cao vì thế địa phương có thể lựa chọn áp dụng trong thực tế để cải thiện công tác quản lý rừng bền vững tại địa phương.

11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

Ngày  22     tháng  12   năm  2012

Học viên

                                                                                               Lê Thị Thủy