Chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Cập nhật lúc 2023-02-16 08:49:19

TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Được xây dựng với triết lí cốt lõi “sáng tạo tri thức dựa trên tiếp cận liên ngành”. Nội hàm của chương trình là “Nghiên cứu biến đổi khí hậu để phát triển bền vững”. Triết lí đào tạo của chương trình được nêu cụ thể như sau: Các nghiên cứu sinh liên ngành có đủ năng lực nghiên cứu và sáng tạo tri thức mới với kiến thức, tư duy và cách tiếp cận liên ngành, xuyên ngành; thể hiện trách nhiệm xã hội trong nghiên cứu, nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho khoa học và thực tiễn, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo mang tính liên ngành và có ứng dụng cao này sẽ là nơi để những nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai tỏa sáng trong vai trò của mình. Chương trình đào tạo có những mục tiêu cụ thể sau: 

  – Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có kiến thức chuyên môn ở trình độ cao, mang tính cập nhật, các kiến thức tiên tiến, chuyên sâu về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

  – Cung cấp đội ngũ các nhà khoa học có khả năng nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu khoa học thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu độc lập, tăng cường công bố các công trình nghiên cứu và các sản phẩm ứng dụng, chuyển giao về biến đổi khí hậu và phát triển vền vững hướng tới chuẩn Quốc tế.

CHUẨN ĐẦU RA

01. Làm chủ kiến thức nền tảng và nâng cao về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

02. Làm chủ các kiến thức về quản lí, tổ chức nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ mới; và điều hành các nhóm nghiên cứu

03. Có năng lực nghiên cứu và khám phá tri thức

04. Có năng lực tổ chức, dẫn dắt, điều hành và quản lí một đơn vị nghiên cứu độc lập hoặc một nhóm nghiên cứu chuyên môn một cách hiệu quả

05. Có năng lực lập luận, giải thích và giải quyết vấn đề hiệu quả

06. Có khả năng tập hợp và huy động kiến thức chuyên môn của các chuyên gia từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau trong việc phối hợp giải quyết bài toán mang tính liên ngành

07. Thể hiện được trách nhiệm xã hội trong nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TUYỂN SINH
  • Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển thông qua việc đánh giá hồ sơ chuyên môn theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

  • Đối tượng tuyển sinh

Yêu cầu về văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp

Đối tượng tuyển sinh cho chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cần đáp ứng các điều kiện về văn bằng như sau:

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy từ loại giỏi trở lên có ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo;
  • Thí sinh có bằng thạc sĩ ngành/ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo;
  • Thí sinh có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo.

Yêu cầu về công trình khoa học đã công bố

Trong thời gian 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển, thí sinh đăng ký dự tuyển phải là tác giả hoặc đồng tác giả của tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành, hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/ báo cáo khoa học.

Yêu cầu về thâm niên công tác

Có tối thiểu 01 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu, khoa học bền vững, phát triển bền vững, khí tượng và khí hậu học đối với thí sinh có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành gần.

Yêu cầu về ngoại ngữ

Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Cụ thể là:

  • Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 4 trên 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Bảng tham chiếu do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
  • Có bằng cử nhân hoặc bằng Thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
  • Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sự phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các trường đại học ngoại ngữ trong nước đào tạo và cấp bằng.
  • Trong các trường hợp trên nếu không phải là tiếng Anh, thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn, cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh, được Tiểu ban chuyên môn đánh giá năng lực tiếng Anh trong giao tiếp chuyên môn.

Danh mục các ngành/chuyên ngành phù hợp và ngành/chuyên ngành gần được dự tuyển

1) Ngành/chuyên ngành phù hợp: 
Biến đổi khí hậu, Biến đổi khí hậu và phát triển, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 

3) Ngành/chuyên ngành gần: 
Khí tượng và khí hậu học, Phát triển bền vững, Khoa học bền vững, Các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học trái đất, các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học môi trường, các ngành thuộc nhóm ngành Quản lí tài nguyên và môi trường, Địa lí học, Quản lí tài nguyên rừng, Quản lí thủy sản, Thiên văn học, Khoa học đất, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lí phát triển đô thị.

CÁC TIN KHÁC