Luận văn: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với chế độ dòng chảy và diễn biến xâm nhập mặn tỉnh Kiên Giang”

Luận văn: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với chế độ dòng chảy và diễn biến xâm nhập mặn tỉnh Kiên Giang”

Thông tin về Luận văn Thạc sĩ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thanh            Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 17/8/2017                                               Nơi sinh: Hà Nội

3. Quyết định công nhận học viên số: 4264/QĐ-ĐHQGHN ngày: 14/11/2014

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên luận văn

5. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với chế độ dòng chảy và diễn biến xâm nhập mặn tỉnh Kiên Giang”.

6. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

7. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Anh Huy, PGS.TS. Trần Hồng Thái

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(1) Đánh giá được sự thay đổi của nhiệt độ, lượng mưa tỉnh Kiên Giang ứng với kịch bản biến đổi khí hậu;

(2) Đánh giá được diễn biến dòng chảy mùa cạn và xâm mặn tỉnh Kiên Giang.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Có thể áp dụng làm tài liệu quản lý xâm nhập mặn đến sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp (chủ yếu là đất trồng lúa và nuôi trông thủy sản) và công tác ứng phó với BĐKH của tỉnh Kiên Giang.

11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Hà Nội, ngày 25  tháng  12   năm 2017

Học viên

Nguyễn Thị Thanh