Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Cập nhật lúc 2022-12-26 03:11:58

TẦM NHÌN

Phấn đấu xây dựng Khoa trở thành Trường đại học, một đơn vị đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực có uy tín và có tính hội nhập cao.

SỨ MỆNH

Khoa là một đơn vị trọng điểm về đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao đối với các chương trình có tính liên ngành liên lĩnh vực; cung cấp các dịch vụ, chuyển giao tri thức liên ngành, liên lĩnh vực góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Liên ngành
  • Hợp tác
  • Phát triển

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

  • Làm chủ thế giới bằng tri thức liên ngành

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 

Phát triển Khoa phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội trên hai bình diện đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Định hướng phát triển Khoa thành một đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học định hướng các khoa học liên ngành, liên lĩnh vực và thu hút nguồn lực chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức các chương trình đào tạo mang tính liên ngành, lĩnh vực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực liên ngành.

3. Tổ chức các chương trình đào tạo quốc tế phối hợp với các cơ sở đào tạo nước ngoài.

4. Tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và các hoạt động tư vấn dịch vụ liên quan.

MỤC TIÊU CHUNG

1. Đẩy mạnh đào tạo 

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ, hướng tới các khoa học có tính mới, tính liên ngành, liên lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và mở rộng tầm ảnh hưởng của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Gia tăng liên kết

Tăng cường hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước để phát triển các hoạt động phục vụ, dịch vụ gắn với các lĩnh vực chuyên môn được giao.

3. Đặt mục tiêu tự chủ 

Trở thành đơn vị tự chủ từ năm 2022. 

 

 

CÁC TIN KHÁC