Hội thảo khoa học quốc tế: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại

Cập nhật lúc 2023-11-21 02:43:18

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng đề nghị UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt đề cương Đề án lập hồ sơ “Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng” đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gọi thầu: Thực hiện hồ sơ Chèo đồng bằng sông Hồng đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Văn bản số 517/VP-UBND ngày 08/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về thông báo ý kiến chỉ đạo trong đó giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế về Nghệ thuật Chèo.

Chương trình chi tiết Hội thảo xem tại đây

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và Khoa Các khoa học liên ngành - Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại (Safeguarding and Promoting the Folk Performance and Art of Chèo in Contemporary Society)”, với những nội dung chính, cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại” được tổ chức nhằm tập hợp ý kiến chuyên gia, các nhà nghiên cứu về nghệ thuật trình diễn dân gian, nghệ thuật Chèo phục vụ cho việc xây dựng hoàn thiện hồ sơ về Nghệ thuật Chèo đệ trình UNESCO xem xét ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hội thảo là một diễn đàn học thuật của các chuyên gia quốc tế và trong nước để cùng nhau làm rõ những vấn đề chuyên môn về nghệ thuật trình diễn dân gian từ góc độ khoa học liên ngành và công tác xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO, những tiêu chí ghi danh của Công ước 2003 và những vấn đề khoa học liên quan đến nghệ thuật Chèo từ góc độ di sản văn hóa phi vật thể.

2. Thông qua hội thảo khoa học nhằm hướng tới công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di sản nghệ thuật trình diễn dân gian nói chung và nghệ thuật Chèo nói riêng từ góc độ sản văn hóa phi vật thể. Đây là mối quan tâm của nhà nước, của các cấp chính quyền và ngành văn hóa và với sự tham gia tích cực của cộng đồng thực hành di sản. Các nỗ lực tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ cộng đồng trong việc tổ chức, thực hành di sản góp phần làm giảm thiểu nguy cơ di sản bị mai một, đảm bảo sức sống của di sản cho thế hệ hiện tại, tương lai và cho sự phát triển bền vững.

3. Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng tự hào cho các thế hệ và ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ, phát huy, khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội, làm cho mọi người dân Thái Bình đều hiểu biết sâu sắc, tự hào và tôn các giá trị di sản văn hóa truyền thống của ông cha.

4. Tổ chức hội thảo đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả; thu hút được sự tham gia của các nhà lãnh đạo, quản lý văn hóa, các nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế.

II. NỘI DUNG HỘI THẢO
1. Chủ đề hội thảo: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại (Safeguarding and Promoting the Folk Performance and Art of Chèo in Contemporary Society).
2. Nội dung tham luận hội thảo khoa học: 6 nhóm vấn đề chính

  • Ghi danh di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước của UNESCO và Luật Di sản văn hóa;
  • Lý thuyết, phương pháp tiếp cận nghiên cứu nghệ thuật trình diễn dân gian và di sản văn hóa phi vật thể;
  • Nghiên cứu nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo từ cách tiếp cận di sản văn hóa phi vật thể;
  • Sự đa dạng của nghệ thuật trình diễn dân gian trong nước và quốc tế;
  • Sự biến đổi và sức sống của nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại;
  • Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong phát triển bền vững.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức
Thời gian (dự kiến): Ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2023.
Địa điểm tổ chức: Khách sạn Dream thành phố Thái Bình.
Địa điểm xem trình diễn nghệ thuật Chèo dân gian: Câu lạc bộ Chèo Khuốc, Làng Khuốc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Chương trình chi tiết Hội thảo xem tại đây

CÁC TIN KHÁC