BỘ PHẬN QUẢN LÍ VÀ HÀNH CHÍNH

Cập nhật lúc 2023-05-31 01:54:25

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PGS.TS NGUYỄN VĂN HIỆU

CHỦ NHIỆM KHOA

TS. NGUYỄN KIỀU OANH

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TS. DƯ ĐỨC THẮNG

TRƯỞNG PHÒNG

THS. ĐINH VIỆT HẢI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THS. NGUYỄN HỒNG HÀ

 

TS. HOÀNG THỊ TUYẾT MAI THS. LƯƠNG THỊ HƯỜNG THS. NGUYỄN THỊ VÂN TÚ
THS. NGUYỄN THỊ LAN ANH THS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG THS. HỒ XUÂN HƯƠNG
THS. ĐỖ NGỌC ANH NGUYỄN THỊ THANH XUÂN NGUYỄN HÀ KHOA HỌC

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

THS. NGUYỄN THỊ MAI LAN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

THS. PHẠM VĂN HỨA

 

 

THS.NGUYỄN NGỌC MINH

 

THS. NGUYỄN ĐỨC THÁI VÕ THỊ THANH TÂM VŨ KIM YẾN
     
     

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

THS. NGUYỄN VĂN THÁI

TRƯỞNG PHÒNG

THS. BÀNG XUÂN HÙNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THS. TRẦN THỊ HOAN

 

 
ĐẶNG THỊ MÙI NHỮ MẠNH TIẾN  

 

 

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

TS. VŨ ĐƯỜNG LUÂN

TRƯỞNG PHÒNG

TS. NGUYỄN THU THỦY

 

THS. NGUYỄN THỊ OANH

 

 
THS. HOÀNG VĂN HIỆP THS. NGUYỄN VÕ HOÀI NAM  

 

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TUYỂN SINH

TS. NGUYỄN THU HƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THS. VŨ THANH NGỌC

 

THS. NGUYỄN THỊ MINH THẢO

 

UÔNG THỊ HUYỀN HẠNH TRẦN VIỆT TÙNG TRIỆU KIM TRƯỜNG

 

CÁC TIN KHÁC