Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp ĐHQGHN

Cập nhật lúc 2022-02-09 14:58:42

TT Mẫu Nội dung
 1 QĐ3839 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
 2 Mẫu 1 Đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHQGHN
 3 Mẫu 2 Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHQG
 4 Mẫu 3 Thuyết minh đề tài KHCN cấp ĐHQGHN
 5 Mẫu 4 Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KHCN cấp ĐHQG – Dành cho ủy viên phản biện
 6 Mẫu 5 Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài cấp ĐHQGHN – dành cho ủy viên Hội đồng
 7 Mẫu 6 Hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN
 8 Mẫu 7 Lí lịch khoa học
 9 Mẫu 8 Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN
 10 Mẫu 9 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN
 11 Mẫu 10 Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp ĐHQGHN
 12 Mẫu 11 Phiếu thẩm định cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHQGHN
 13 Mẫu 12 Phiếu nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHQGHN – Dành cho phản biện
14 Mẫu 13 Phiếu nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHQGHN- Dành cho ủy viên Hội đồng

CÁC TIN KHÁC