Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp cơ sở

Cập nhật lúc 2022-02-09 14:58:42

TT Mẫu Nội dung
 1 Mẫu 1 Thuyết minh đề tài cấp cơ sở
 2 Mẫu 2 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở
 3 Mẫu 3 Phiếu đánh giá Đề cương đề tài cấp cơ sở
 4 Mẫu 4 Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề cương đề tài cấp cơ sở
 5 Mẫu 5 Quyết định giao đề tài cấp cơ sở
 6 Mẫu 6 Lí lịch khoa học
 7 Mẫu 7 Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở
 8 Mẫu 8 Đơn xin nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
 9 Mẫu 9 Quyết định đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
 10 Mẫu 10 Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
 11 Mẫu 11 Phiếu đánh giá kết quả đề tài cấp cơ sở (Dùng cho phản biện)
 12 Mẫu 12 Phiếu nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
 13 Mẫu 13 Biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
 14 Mẫu 14 Biên bản kiểm phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
 15 Mẫu 15 Xác nhận hoàn thiện đề tài cấp cơ sở
16 Mẫu 16 Biên bản thanh lý Hợp đồng

CÁC TIN KHÁC