Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp bộ

Cập nhật lúc 2022-02-09 14:58:42

(Kèm theo Thông tư  số 11/2016/TT-BGDĐT  ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phụ lục I ( click vào biểu mẫu để Download)

Mẫu 1.    Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 2.    Bản nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 3.    Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 4.    Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 5.    Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 6.    Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 7.    Tiềm lực KH của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 8.    Bản nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 9.    Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 10.  Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 11.   Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 12.   Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung, kính phí của đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 13.   Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 14.   Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 15.   Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 16.   Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ̣

Mẫu 17.   Bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 18.   Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 19.   Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 20.   Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 21.   Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 22.   Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bằng tiếng Anh

Mẫu 23.   Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 24.   Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 25.   Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 26.   Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 27.   Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ

Mẫu 28.   Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN  cấp bộ

Mẫu 29.   Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Phụ lục II: Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài KH&CN cấp bộ

CÁC TIN KHÁC