Ba công khai 2022-2023

Cập nhật lúc 2023-07-23 17:00:00

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
- Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu 17)

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy

- Công khai chất lượng giáo dục thực tế (Biểu 18 A-E, Biểu 18C ĐH,Biểu 18C SĐH)

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023 (Chỉ tiêu Tuyển sinh)

-Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức  (Công khai hội nghị, hội thảo khoa học)

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dụng
- Công khai thông tin về cơ sở vật chất (Biểu 19)
- Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu. cán bộ quản lý và nhân viên (Biểu 20)
3. Công khai thu chi tài chính (Biểu 21)

CÁC TIN KHÁC