Báo cáo Dự thảo luận án Tiến sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của Khoa Các khoa học liên ngành

Cập nhật lúc 2024-01-12 00:15:58

Ngày 09/01/2024, NCS Nguyễn Thị Oanh chuyên ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đã báo cáo dự thảo luận án Tiến sĩ về để tài Khôi phục lịch sử khí hậu Nam Trung bộ - Tây Nguyên dựa trên sinh trưởng vòng năm.

Trải qua hơn 3 tiếng thảo luận khẩn trương, nghiêm túc, hội đồng đã thông qua đề tài để tiếp tục phản biện kín.

Hội đồng thẩm định gồm các thành viên: Trưởng tiểu ban là GS.TS Phan Văn Tân, một thư ký Là PGS.TS Nguyễn Ngọc Trực, năm thành viên 

Nghiên cứu sinh báo cáo

Chủ tịch hội đồng GS.TS Phan Văn Tân

CÁC TIN KHÁC