Tuyển sinh chương trình Tiến sĩ Di sản học

Cập nhật lúc 2023-04-25 03:27:24

TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ Di sản học của Khoa Các khoa học liên ngành là một chương trình đào tạo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lí những kiến thức hệ thống và chuyên sâu về di sản. Chương trình sử dụng cách tiếp cận liên ngành để khám phá mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, địa lý, môi trường, thiên nhiên, kinh tế - xã hội với di sản. Theo đó, cách tiếp cận của chương trình đào tạo là: Nghiên cứu, đào tạo, quản lí, bảo vệ, phát huy các giá trị di sản cho hiện tại và tương lai bằng tiếp cận liên ngành với mục tiêu phát triển bền vững, góp phần xây dựng, phát triển đất nước

Xem chi tiết tại đây

CÁC TIN KHÁC