Tuyên sinh chương trình Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Cập nhật lúc 2023-04-24 20:29:32

TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Được xây dựng với triết lí cốt lõi “sáng tạo tri thức dựa trên tiếp cận liên ngành”. Nội hàm của chương trình là “Nghiên cứu biến đổi khí hậu để phát triển bền vững”. Triết lí đào tạo của chương trình được nêu cụ thể như sau: Các nghiên cứu sinh liên ngành có đủ năng lực nghiên cứu và sáng tạo tri thức mới với kiến thức, tư duy và cách tiếp cận liên ngành, xuyên ngành; thể hiện trách nhiệm xã hội trong nghiên cứu, nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho khoa học và thực tiễn, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

 

CÁC TIN KHÁC