Tọa đàm chuyên đề: Tương thích kiến tạo - Constructive Alignment trong dạy học học kỳ II, năm học 2023 – 2024

Cập nhật lúc 2023-12-13 00:39:02

Ngày 12/12/2023, chuyên ngành Thời trang và sáng tạo tổ chức seminar chuyên đề: “Tương thích kiến tạo - Constructive Alignment – trong dạy học học kỳ II, năm học 2023 – 2024”. Đây là đơn vị mở đầu cho chuỗi seminar chuyên đề này của tất cả các ngành đào tạo đại học theo chỉ đạo của Chủ nhiệm khoa nhằm tăng cường chất lượng công tác chuẩn bị giảng dạy trước các học kỳ mới.

Các giảng viên tập trung thảo luận về việc tổ chức hoạt động dạy học với trọng tâm là cách thức lựa chọn các phương pháp dạy học và hoạt động kiểm tra đánh giá với trọng tâm là việc lựa chọn phương pháp đánh giá quá trình, phương pháp đánh giá tổng kết cùng với việc áp dụng các phiếu đánh giá kết quả học tập (rubric), phù hợp và đáp ứng với chuẩn đầu ra, mục tiêu của học phần.

Các giảng viên đã dành sự quan tâm đến tiếp cận về đánh giá quá trình với phương châm, đánh giá xong, sinh viên biết mình đang ở đâu để tiếp tục cải tiến việc học tập. Bên cạnh đó, đề xuất về rubric dành cho sinh viên tự đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của học phần là điểm nhấn nhiều ý nghĩa gợi mở về sự tham gia của người học vào chính quá trình kiểm tra đánh giá vì sự tiến bộ của người học.

Seminar đã mang lại cho giảng viên cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, về giảng dạy và kiểm tra đánh giá tương thích với mục tiêu học tập, chuẩn đầu ra của học phần. Đồng thời, các thảo luận cũng tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh các nội dung đề cương học phần chuẩn bị giảng dạy trong học kỳ mới.

CÁC TIN KHÁC