Sửa đổi quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội - 6/2019

Cập nhật lúc 2022-02-09 14:58:42

Ngày 10/6/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Điểm b, Khoản 1, Điều 45 được sửa đổi, bổ sung như sau:

b) Người hướng dẫn chính phải có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học với chuyên môn phù hợp với đề tài luận án hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh; đối với người có bằng tiến sĩ nhưng chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, phải có tối thiểu 03 năm (36 tháng) hoạt động chuyên môn kể từ khi được cấp bằng tiến sĩ, thì được giao hướng dẫn phụ cho nghiên cứu sinh. Trường hợp tiến sĩ có kết quả nghiên cứu xuất sắc (tác giả chính của 01 công bố ISI hoặc Scopus/năm liên tục trong 3 năm gần nhất), đơn vị đào tạo có thể đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét cho phép làm hướng dẫn chính hoặc hướng dẫn độc lập tối đa 03 nghiên cứu sinh;

2. Điểm c, Khoản 1, Điều 45 được sửa đổi, bổ sung như sau:

c. Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trở lên. Người hướng dẫn chính phải là tác giả chính (tên đầu hoặc tác giả liên hệ – corresponding author) của tối thiểu 01 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus hoặc 01 chương sách chuyên khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN của nhà xuất bản có uy tín trên thế giới hoặc 02 bài báo được xuất bản tại các tạp chí khoa học của nước ngoài có phản biện hoặc 02 báo cáo khoa học in bằng tiếng nước ngoài tại kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế có phản biện thuộc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;

3. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 56 như sau:

3. Trường hợp đặc biệt, đơn vị đào tạo báo cáo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét quyết định.

Chi tiết Quyết định tại đây.

CÁC TIN KHÁC