Lớp bồi dưỡng Kĩ năng mềm dành cho các đối tượng

1. Đối tượng: Công chức thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. 2. Mục đích – Cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng mềm cần thiết, nhằm giúp đội ngũ công chức vận dụng trong cô...

By SISSVNU | Đào tạo ngắn hạn

Bồi dưỡng kĩ năng mềm dành cho cán bộ, công chức lãnh đạo (Cán bộ, công chức cấp phó phòng trở lên thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố )

1 Đối tượng –  Cán bộ, công chức cấp phó phòng trở lên thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 2. Mục đích – Cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ năng mềm cần thiết, nhằm g...

By SISSVNU | Đào tạo ngắn hạn

Bồi dưỡng văn hóa công sở (Cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố)

1. Đối tượng Cán bộ, công chức , viên chức thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã 2. Mục đích Trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong c&...

By SISSVNU | Đào tạo ngắn hạn

Tuyển sinh khoá học Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

Giới thiệu QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Gắn liền với tất cả các hoạt động của doanh nghiệp như tìm nguồn hàng, thu mua, sản xuất thành phẩm từ nguyên liệu thô, quản lý hậu cần, phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp, các...

By SISSVNU | Đào tạo ngắn hạn