Các văn bản quy định liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Cập nhật lúc 2022-02-09 07:58:42

Các văn bản quy định liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

1 Quy định về đánh giá của biến đổi khí hậu và đánh giá biến đổi khí hậu quốc gia (Chi tiết xem ở đây)
2 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 (Chi tiết xem ở đây)

CÁC TIN KHÁC