VNU – SIS: Thêm 41 tân Thạc sĩ nhận bằng Thạc sĩ khoa học liên ngành