Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn bản Hướng dẫn này được xây dựng để các trường thành viên và khoa trực thuộc (sau đây gọi chung là đơn vị) Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục. Đồng thời, Hướng dẫn này giúp hỗ trợ Đoàn đánh giá ngoài thực hiện công tác đánh giá ngoài đơn vị.

Văn bản này hướng dẫn sử dụng 13 tiêu chuẩn với 166 tiêu chí kiểm định chất lượng (KĐCL) trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN, ban hành theo Quyết định số 1165/QĐ-ĐBCL của Giám đốc ĐHQGHN ngày 20/4/2011.

Trên cơ sở mục đích, phạm vi tự đánh giá đã được xác định, đơn vị lựa chọn tự đánh giá theo Hợp phần 1 (gồm các tiêu chí có mã là VN), hoặc Hợp phần 2 (gồm toàn bộ các tiêu chí có mã là VN và AUN), hoặc Hợp phần 3 (gồm toàn bộ các tiêu chí có mã là VN và NEASC) theo các tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN sẽ xem xét hướng dẫn sử dụng các tiêu chí liên quan trong hợp phần đó.

Cấu trúc của Hướng dẫn gồm phần A. “Những vấn đề chung” và Phần B. “Hướng dẫn chi tiết”. Nội dung hướng dẫn chi tiết bao gồm:

– Tên tiêu chuẩn;

– Tên tiêu chí thuộc tiêu chuẩn;

– Các từ khóa xác định nội dung chính của tiêu chí;

– Gợi ý về các minh chứng có thể sử dụng trong báo cáo tự đánh giá;

– Gợi ý các câu hỏi về tiêu chí;

– Gợi ý cho đoàn đánh giá ngoài.

Các đơn vị sử dụng hướng dẫn này để hiểu rõ nội dung yêu cầu của các tiêu chí. Ngoài việc sử dụng các minh chứng trong hướng dẫn gợi ý, đơn vị có thể chủ động bổ sung thêm các minh chứng phù hợp khác mà đơn vị có được. Minh chứng có thể dùng chung cho nhiều tiêu chí. Đơn vị cũng có thể sử dụng các câu hỏi gợi ý trong hướng dẫn để tìm hiểu và mô tả rõ mức độ đáp ứng của đơn vị với yêu cầu của từng tiêu chí.

Đoàn đánh giá ngoài có thể sử dụng văn bản hướng dẫn này để xác định rõ các nhận định trong báo cáo tự đánh giá của đơn vị, đồng thời lựa chọn các đối tượng cần phỏng vấn trong quá trình đánh giá ngoài.