Thông báo v/v xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021

Thông báo v/v xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021

Căn cứ Công văn đến số 4028 ngày 24/12/2020 của Ban Khoa học công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021;

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển xin trân trọng thông báo tới các cá nhân, đơn vị trong Khoa có nhu cầu đăng ký vui lòng chuẩn bị nội dung theo mẫu tại Phụ lục công văn 7025/BTNMT-KHTC đính kèm dưới đây và gửi bản mềm qua địa chỉ email: thuonghuydo@yahoo.com trước ngày 26/02/2021.

Chi tiết: TẠI ĐÂY