GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững lần đầu tiên được tuyển sinh và đào tạo tại Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2014. Cho tới nay, chương trình đã tuyển sinh được 5 khóa. Các học viên tốt nghiệp chương trình này đã và đang có nhiều đóng góp về mặt quản lí và chuyên môn công tác cho hoạt động của cơ quan cũng như địa phương của mình.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cung cấp cho người học hệ thống tri thức về các khía cạnh của tính bền vững và sự phát triển bền vững với tư duy và cách tiếp cận liên ngành để nhận diện và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Cung cấp cho người học công cụ và kỹ năng để đảm bảo tính bền vững của các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp.

YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG SỐ: 66 TÍN CHỈ 

  • KIẾN THỨC CHUNG
  • KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH
  • LUẬN VĂN

CHUẨN ĐẦU RA

01. 

 

Người học  có kiến thức về các xu hướng nghiên cứu của khoa học bền vững, ở các khía cạnh môi trường, xã hội, kinh tế, con người và ảnh hưởng của khoa học bền vững tới sự phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu, khu vực, quốc gia, địa phương;

02. 

 

Người học hiểu và phân tích được ý nghĩa và cách thức xây dựng, triển khai các bộ chỉ số bền vững; vận dụng sáng tạo các bộ chỉ số bền vững để đánh giá, nhận diện vấn đề ảnh hưởng tới tính bền vững ở các khía cạnh, từ đó đề xuất giải pháp thích hợp nhằm nâng cao tính bền vững của đối tượng ở các cấp độ. 

HỌC VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

01. 

 

02. 

03. 

 

04. 

05. 

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Cán bộ quản lí, hoạch định chính sách ở các  bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực liên quan

Người làm việc trong các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế liên quan tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Người làm việc trong các cơ quan thông tấn báo chí

Doanh nghiệp, quản lí doanh nghiệp ở khối tư nhân và Nhà nước về các lĩnh vực tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KIẾN THỨC CHUNG

PHI 5001 Triết học/ Philosophy
ENG 5001 Tiếng Anh cơ bản/ English for General Purpose

KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH

Học phần bắt buộc/Required units

CRE 6021 Nhập môn khoa học bền vững/ Introduction to Sustainability Science
SIS 6004 Các phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành/ Research Methods in Interdisciplinary Science
COE 6022 Các mô hình phát triển/ Models of Development
SOC 6023 Các khía cạnh con người của tính bền vững/ Human Dimensions of Sustainability
PEC  6024 Khoa học, công nghệ và đổi mới vì tính bền vững/ Science, Technology and Innovation for Sustainability
GLO 6025 Phân phối và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên/ Sustainable Distribution and Use of Resources
CRE 6026 Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu/ Sustainable Development in the context of global change

Học phần tự chọn/ Optional Units

MNS 6121 Dẫn nhập phân tích xung đột và sự hợp tác/ Introduction to Formal Analysis of Conflict and Cooperation
BSA 6122 Doanh nghiệp và tài chính cho phát triển bền vững/ Business and Finance for Sustainable Development
GEO 6123 Đô thị bền vững/ Sustainable Urban
MNS 6124 Lý thuyết quyết định trong tình huống bất định Uncertainty and Decision Making Theory
EVS 6125 Năng lượng bền vững và sử dụng nguyên liệu/ Sustainable Energy and Material Use
BIO 6126 Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững/ Sustainable Agriculture and Rural Development
EVS 6128 Sức khỏe và môi trường bền vững/ Sustainable Health and Environment
BIO 6127 Sinh thái học công nghiệp/ Industrial Ecology
MAT 6013 Thống kê ứng dụng/ Applied Statistics
SIS 6003 Thực địa liên ngành/ Interdisciplinary field work
BSA 6129 Tính bền vững và doanh nghiệp/ Sustainability and Enterprise
EDM 6130 Văn hóa và giáo dục vì tính bền vững/ Culture and Education for Sustainability
SIS 6254 Văn hóa giáo dục vì tính bền vững/ Culture and Education for Sustainability
SIS 6005 Hội thảo chuyên đề/ Seminar
GEO 6131 Quy hoạch sử dụng đất để ứng phó với biến đổi khí hậu
 SIS 7002 Luận văn/ Thesis

THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Môn thi tuyển sinh

– Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực

– Môn thi Cơ sở: Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

– Môn thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh có đủ các điều kiện quy định dưới đây được dự thi vào đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững:

a) Điều kiện văn bằng

Người dự thi cần đáp ứng một trong các yêu cầu sau về văn bằng:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy; – Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy loại khá trở lên;

– Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy dưới loại khá thuộc các ngành về khoa học môi trường, khoa học trái đất, thống kê, luật, kinh tế, xã hội học và nhân học, giáo dục, báo chí và truyền thông, lâm nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản, quản lí tài nguyên và môi trường, quản lí đất đai, đầu tư, kinh doanh và quản lí, tài chính-ngân hàng-bảo hiểm, kế toán-kiểm toán, khoa học quản lí, quản trị nhân lực, sức khoẻ, dịch vụ xã hội, kinh tế vận tải.

b) Điều kiện về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

– Những người có bằng đại học chính quy từ loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

– Những người có bằng đại học dưới loại khá hoặc bằng đại học không chính quy phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực về môi trường, luật, kinh tế, giáo dục, truyền thông, quản trị, kế hoạch, đầu tư.

(Thông tin chi tiết về Chương trình xem tại đây)