GIỚI THIỆU CHUNG

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là lĩnh vực học thuật có tính liên ngành cao và nội dung hàm chứa kiến thức tổng hợp của nhiều ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chương trình Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu là chương trình đào tạo thạc sĩ trong lĩnh vực này lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2011. 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cung cấp cho người học có kiến thức chuyên sâu về BĐKH với tư duy và cách tiếp cận liên ngành để nhận diện và giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến BĐKH, đánh giá tác động của BĐKH và thích ứng với BĐKH. 

Trang bị cho người học kỹ năng và công cụ để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn liên quan đến BĐKH trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam. 

YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG SỐ: 66 TÍN CHỈ 

  • KIẾN THỨC CHUNG
  • KIẾN THỨC CƠ SỞ & CHUYÊN NGÀNH
  • LUẬN VĂN

CHUẨN ĐẦU RA

01.

Người học được trang bị kiến thức về BĐKH, các biện pháp giảm nhẹ tác động và thích ứng với BĐKH phục vụ chiến lược, chính sách phát triển bền vững ở phạm vi toàn cầu, quốc gia và địa phương.

02.

Người học còn được trang bị các kỹ năng xây dựng cơ chế, chính sách và kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH, tư vấn hoạch định chính sách và chiến lược phục vụ cho phát triển bền vững; từng bước làm chủ tri thức và ứng dụng sáng tạo kiến thức được trang bị vào giải quyết các vấn đề thực tế.

03.

Người học được rèn luyện tư duy lập luận và tư duy logic trong việc nêu vấn đề và giải quyết vấn đề một cách hệ thống dưới góc nhìn liên ngành.

HỌC VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

01.

 

02. 

03. 

 

04. 

 

05. 

06. 

Là những cá nhân đang làm việc tại các sở, ban, ngành, tại các địa phương chịu nhận nhiều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp BĐKH

Là những người đang làm việc tại các doanh nghiệp liên quan đến BĐKH

Là những cán bộ, chuyên gia đang làm việc tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và khu du lịch sinh thái tại địa phương

Là những cá nhân đang làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sinh kế, cộng động có liên quan tới BĐKH và phát triển bền vững

Là những người đang làm việc tại các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền thông

Là các cá nhân có nhu cầu và quan tâm đến các vấn đề toàn cầu như BĐKH, phát triển bền vững

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KIẾN THỨC CHUNG

PHI 5001 Triết học/Philosophy
ENG 5001 Tiếng Anh cơ bản/English For General Purpose

KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH

Học phần bắt buộc/ Required units

HMO 6002 Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu I/ Fundamentals of Climate Change I
HMO 6003 Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu II/ Fundamentals of Climate Change II
SIS 6004 Các phương pháp nghiên cứu trong khoa học liên ngành/ Research Methods in Interdisciplinary Science
HMO 6201 Đánh giá biến đổi khí hậu/ Assessement of Climate Change
GLO 6200 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu/ Vulnerable Assessment of Climate Change
CRE 6426 Giảm nhẹ và thích ứng với Biến đổi khí hậu: Lý luận và thực tiễn
GLO 6201 Phát triển bền vững/ Sustainable Development

Học phần tự chọn/ Optional Units

CRE 6427 Chính sách về biến đổi khí hậu phục vụ cho phát triển/ Climate Change Policy for Development
COE 6301 Kinh tế học của biến đổi khí hậu/ The Economics of Climate Change
BIO 6200 Tác động của biến đổi khí hậu tới tự nhiên, xã hội và hệ sinh thái/ Climate Change Impacts on Society, Nature and Ecosystem
EVS 6202 Tài nguyên năng lượng thế giới và công nghệ năng lượng tái tạo/ World Energy Resource & Renewable Technologies
SOC 6227 Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên cộng đồng/ Community-based Adaptation to Climate Change
SIS 6001 Thực địa liên ngành/ Interdisciplinary field work
CRE 6428 Truyền thông về biến đổi khí hậu/ Communication of Climate Change
GEO 6200 Phân tích không gian ứng dụng vào thích ứng biến đổi khí hậu/ Spatial Analysis Applied to Climate Change Adaptation
 BIO 6201 Bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu/ Biodiversity Conservation in the Context of Climate Change
HMO 6005 Thiên tai và các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan/ Natural Disaster and Extreme Weather and Climate Events
SOC 6226 Con người, xã hội và biến đổi khí hậu/ People, Society and Climate Change
EVS 6201 Công cụ và quá trình quản lý tài nguyên và môi trường/ Tools and Processes for Environmental and Resource Management
GLO 6010  

Đánh giá rủi ro tai biến khí hậu/ Climate Hazards Risk Assessment

HMO 6013 Khí tương nhiệt và gió mùa Châu Á/ Tropical Meteorology and Asian Monsoon
HMO 6014 Mô hình hóa khí hậu khu vực/ Regional Climate Modeling
GEO 6203 Quy hoạch sự dụng đất để ứng phó với biến đổi khí hậu/ Land-use Planning for Climate Change Respone
MAT 6213 Thống kê ứng dụng/ Applied Statistics
SIS 6015 Tiểu luận/ Team Project
SIS 7200 Luận văn thạc sĩ

CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN

THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Môn thi tuyển sinh

– Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực

– Môn thi Cơ sở: Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

– Môn thi Ngoại ngữ: tiếng Anh

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh có đủ các điều kiện quy định dưới đây được dự thi vào đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu:

a) Điều kiện văn bằng

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy hoặc bằng tốt nghiệp đại học không chính quy loại khá trở lên;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy dưới loại khá thuộc các ngành về khoa học môi trường, địa lí, địa chất, địa chính, khí tượng, thuỷ văn, hải dương học, khoa học đất, sinh học, luật, kinh tế, xã hội học và nhân học, sư phạm, báo chí và truyền thông, lâm nghiệp, quản lí tài nguyên và môi trường, quản lí đất đai.

b) Điều kiện về kinh nghiệm công tác

+ Những người có bằng đại học chính quy từ loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

+ Những người có bằng đại học dưới loại khá hoặc bằng đại học không chính quy phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực về môi trường, luật, kinh tế, giáo dục, truyền thông, quản trị, kế hoạch.

(Thông tin chi tiết về Chương trình xem tại đây)

Điều kiện về văn bằng đại học cho đối tượng tuyển sinh khá đa dạng, rộng khắp các chuyên ngành khác nhau của các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & nhân văn, kinh tế, luật, truyền thông báo chí và giáo dục. Người học không phải chuyển đổi trước khi thi.