Tài nguyên, môi trường trong chính sách phát triển  theo hướng xanh ở Việt Nam     

Tài nguyên, môi trường trong chính sách phát triển  theo hướng xanh ở Việt Nam    

Phát triển xanh là xu thế tất yếu của thời đại. Phát triển xanh coi bảo vệ tài nguyên và môi trường (TN&MT) là trung tâm, là nền tảng cho các hoạt động kinh tế và nâng cao chất lượng sống của xã hội. Trong quản lý, quá trình chuyển đổi từ phát triển “nâu” sang “xanh” ở nước ta có nhiều vấn đề đặt ra, trong đó, 3 vấn đề trong chính sách bảo vệ TN&MT cần được quan tâm chú ý, gồm: Xanh hóa chính sách phát triển; xanh hóa các chỉ tiêu phát triển; thực hiện quy hoạch BVMT làm cơ sở cho các quy hoạch phát triển khác.

Xu hướng phát triển của thế giới, trong đó có Việt Nam, đang chuyển từ “nâu” sang “xanh”, cụ thể từ phát triển ít chú ý, thậm chí còn làm tổn hại tới TN&MT, sang quan tâm nhiều hơn, coi tài nguyên, môi trường là nền tảng của các quyết định phát triển. Tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) càng làm tăng mối quan tâm và thúc đẩy hành động để bảo vệ màu xanh cho Trái đất, cũng chính là BVMT sống và phát triển của con người. Phát triển theo hướng xanh là quá trình xanh hóa các hoạt động phát triển, trong đó, bảo vệ TN&MT trở thành trung tâm trong các quyết định phát triển (Chi tiết xem tại đây)