Tác động của Đô thị hóa đến sự biến đổi văn hóa đô thị Vinh (Nghệ An) và Đồng Hới (Quảng Bình)

Tác động của Đô thị hóa đến sự biến đổi văn hóa đô thị Vinh (Nghệ An) và Đồng Hới (Quảng Bình)

Đô thị hóa luôn kéo theo sự biến đổi của văn hóa trong các cộng đồng dân cư, đó là quá trình chuyển đổi văn hóa nông thôn sang văn hóa đô thị. Bài viết này bàn về tác động của đô thị hóa đến sự biến đổi văn hóa đô thị ở thành phố Vinh và Đồng Hới từ những chiều khía cạnh khác nhau như: Biến đổi trong sinh hoạt ăn, mặc, ở; Biến đổi trong quan hệ ứng xử; Biến đội trong việc sử dụng thời gian nhàn rỗi; Biến đổi trong quy hoạch, kiến trúc đô thị (Chi tiết xem tại đây)