Quản lí chuỗi cung ứng: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Trường hợp của Thành phố Đà Nẵng

Quản lí chuỗi cung ứng: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Trường hợp của Thành phố Đà Nẵng

Quản lí chuỗi cung ứng đã được minh chứng để cải thiện năng lực cạnh tranh và tăng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Chin và đồng nghiệp, 2012). Nghiên cứu này đã đánh giá thực  tế quản lí chuỗi cung ứng ở Việt Nam với mẫu nghiên cứu là 148 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy  mức độ khiêm tốn về thưc tế quản lí chuỗi cung ứng trong những doanh nghiệp này. Những hoạt động này dưới dạng quản lí chuỗi cung ứng chủ yếu như quản lí chất lượng của nhà cung cấp, tương tác với khách hàng, đánh giá sự hài lòng của khách hàng. Kết quả cũng cho thấy những hạn chế trong việc thực hiện quản lí chuỗi cung ứng ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng và nêu lên một số hàm ý trong việc điều chỉnh chính sách thúc đẩy quản lí chuỗi cung ứng và cải thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Chi tiết xem ở đây).