Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN

1 Nội dung của Quy đinh Quản lí KH&CN cấp ĐHQGHN (Chi tiết xem tại đây)
2 Phục lục các biểu mẫu  (Chi tiết xem tại đây)