Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định về quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Chi tiết tại đây)