Phối hợp và thích ứng của ngành y tế đối với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam

Phối hợp và thích ứng của ngành y tế đối với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét tác động ở ba khía cạnh phối hợp của ngành y tế đối với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam: quy mô chéo, liên ngành và xuyên danh giới. Các nhiệm vụ được phân chia giữa các bộ, ban ngành ở Việt Nam, nhưng có rất ít sự hợp tác về các vấn đề kết nối các nhiệm vụ. Tương tự, trong khi dòng nước ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam cần phải quản lý tài nguyên và mối quan tâm về sức khỏe qua ranh giới của các tỉnh, thì thiếu các cơ chế chính thức cho sự hợp tác giữa các tỉnh. Trong khi các nỗ lực phân quyền đã tìm cách phân chia quyền lực và ra quyết định cho các cấp thấp hơn, thì vẫn tiếp tục lập chính sách từ trên xuống của nhà nước, và điều này hạn chế sự phối hợp cộng tác trên các phạm vi. Cả ba vấn đề này đều cản trở sự thích ứng của ngành y tế đối với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù những vấn đề phối hợp này được chính phủ Việt Nam công nhận, cho đến nay vẫn chưa thành công trong việc giải quyết những vấn đề này. Các tác giả hy vọng sẽ tiếp tục tranh luận và thảo luận về các vấn đề phối hợp và kết luận rằng mặc dù có một số thách thức lớn, Ban chỉ đạo Tây Nam có thể đóng vai trò thúc đẩy điều phối ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực y tếvà các ngành khác trên toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Như một phân tích về quản trị, nghiên cứu này được áp dụng cho các lĩnh vực khác ở Việt Nam cũng như các khu vực khác của Đông Nam Á (Chi tiết xem tại đây)