Phát triển bền vững làng nghề Hà Nội trong bối cảnh hội nhập

Phát triển bền vững làng nghề Hà Nội trong bối cảnh hội nhập

Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước. Sự phát triển của làng nghề trong những năm gần đây đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nghiên, cùng với những thành tựu, kết quả đạt được thì làng nghề Hà Nội cũng đang gặp phải những khó khăn, thách thức, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người lao động và cộng đồng dân cư. Bài viết đề cập tới sự phát triển làng nghề Hà Nội có tính hai mặt đó trong bối cảnh hội nhập. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhàm thúc đẩy sự phát triển của các làng nghề một cách hiệu quả và bền vững (Chi tiết xem tại đây)

Tác giả: Th.s.Đỗ Việt Hùng