Những quy định về nền kinh tế carbon thấp ở Trung Quốc: Cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế

Những quy định về nền kinh tế carbon thấp ở Trung Quốc: Cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế

Sự nóng lên trên toàn cầu là mối quan tâm chính trong thế giới toàn cầu hóa về khía cạnh công nghiệp hóa. Những quy đinh về carbon thấp là chiến lược chính kiểm soát sự nóng lên trên toàn cầu. Nền kinh tế carbon thấp là cấu trúc cơ bản của nền kinh tế chủ đạo trong quan điểm sinh thái học. Mục đích của nghiên cứu này là để tìm hiểu thực trạng nền kinh tế carbon thấp của Trung Quốc thông qua việc đánh giá các quy định về carbon thấp. Nghiên cứu cũng chỉ ra những thách thức và cơ hội của các quy định về carbon thấp để phát triển kinh tế bền vững. Một nghiên cứu đánh giá tài liệu rộng rãi với phân tích đã được thực hiện xem xét các chỉ số khác nhau của quy định về carbon thấp. Nghiên cứu này chỉ ra rằng Trung Quốc đã áp dụng một số chính sách, chiến lược và quy định liên quan đến nền kinh tế các bon thấp. Trung Quốc đã thiết lập chính sách liên quan đến kiểm soát phát thải carbon vào năm 2030. Nghiên cứu và đổi mới trong các quy điịnh về carbon thấp, cấu trúc công nghiệp carbon thấp, việc áp dụng công nghệ carbon thấp và nhấn mạnh vào tính bền vững môi trường là những sáng kiến ​​chính của Trung Quốc đối với nền kinh tế carbon thấp. Những thách thức lớn liên quan đến quy định carbon thấp là áp lực nặng nề đối với phát thải carbon, công nghiệp hóa nặng, luồng phát triển mở rộng, sự rồi dào tài nguyên, thương mại và cơ cấu công nghiệp ngoài ý muốn và sự lộn xộn về chuyển đổi công nghiệp. Nghiên cứu này cho thấy việc xây dựng kế hoạch mạnh mẽ và hiệu quả trong công nghiệp hóa, cải tiến công nghệ, quan tâm đến hệ sinh thái trong mọi dự án và đủ tài chính là cần thiết để đạt được nền kinh tế carbon thấp tốt hơn ở Trung Quốc. (Chi tiết, xem ở đây)