Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với Biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lí nhà nước về BĐKH

Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với Biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lí nhà nước về BĐKH

Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương

Nghiên cứu về biến đổi khí hậu (BĐKH) trên thế giới và ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong xác định các hoạt động, chiến lược, chính sách liên quan đến thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, chỉ có một số ít các hoạt động thích ứng với BĐKH được thực hiện do chưa có các tiêu chí xác định mục tiêu và hiệu quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH.

Đối với Việt Nam, BĐKH có tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực quan trọng như tài nguyên nước, nông nghiệp, y tế cộng đồng, năng lượng và giao thông vận tải. Vì vậy, cần phải xây dựng và tăng cường năng lực để thực hiện có hiệu quả các hoạt động thích ứng với BĐKH và cần phải chắc chắn rằng các hoạt động thích ứng với BĐKH sẽ đạt được hiệu quả mong muốn.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng bộ chỉ số nhằm theo dõi và đánh giá mức độ hiệu quả của các chính sách và hoạt động thích ứng với BĐKH và áp dụng bộ chỉ số trong quản lý thực hiện các hoạt động thích ứng. Chỉ số thích ứng với BĐKH được sử dụng để định lượng mức độ đóng góp của các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu thích ứng với BĐKH. Các chỉ số này phải được lựa chọn sao cho có thể giám sát được việc lồng ghép các hoạt động thích ứng với BĐKH trong các quy hoạch ngành và địa phương cũng như theo dõi và giám sát hiệu quả của các hành động đó. Các chỉ số này không những chỉ đo lường các quá trình thích ứng, mà còn định lượng được các kết quả của quá trình thích ứng đem lại.

Với lý do đó, đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với BĐKH phục vụ công tác quản lý nhà nước về BĐKH” được xây dựng với 3 mục tiêu chính:

Xây dựng được cơ sở khoa học, đề xuất được bộ chỉ số nhằm đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Áp dụng thử nghiệm thành công bộ chỉ số thích ứng trong quản lý thực hiện các hoạt động thích ứng cho một địa phương.

– Kiến nghị việc sử dụng bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Việc xây dựng bộ chỉ số thích ứng được thực hiện theo hai bước chính. Bước 1 là xây dựng các chỉ số đánh giá hiện trạng, trạng thái của lĩnh vực/địa phương trước biến đổi khí hậu bao gồm: khả năng chống chịu của môi trường tự nhiên, tính dễ bị tổn thương và mức độ giảm thiểu rủi ro do BĐKH và Bước 2 là đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng đã và đang thực hiện tại địa phương. Các chỉ số đánh giá hiện trạng cung cấp thông tin về khả năng ứng phó với BĐKH của các cấp chính quyền và cộng đồng địa phương. Các chỉ số đánh giá hiệu quả nhằm xác định được tác động của các hoạt động thích ứng đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội, từ đó giúp những người ra quyết định ở địa phương đưa ra được các điều chỉnh cần thiết. (Chi tiết xem tại đây)