Phương pháp đánh giá tiềm năng du lịch nông thôn: Một công cụ đảm bảo phát triển nông thôn bền vững

Phương pháp đánh giá tiềm năng du lịch nông thôn: Một công cụ đảm bảo phát triển nông thôn bền vững

Bài báo phân tích tiềm năng, thách thức và vấn đề của du lịch nông thôn từ quan điểm  tác động của nó đến phát triển nông thôn bền vững. Nghiên cứu này khám phá các nguồn thu nhập thay thế cho người dân nông thôn bằng phương tiện du lịch và nghiên cứu ảnh hưởng của du lịch nông thôn đến sản xuất nông nghiệp ở các cộng đồng nông thôn địa phương. Mục đích là để xác định các điểm du lịch hiện tại và tiềm năng trong khu vực nông thôn ở miền Nam nước Nga và đưa ra các giải pháp được giới thiệu tại các khu định cư nông thôn cụ thể để thu hút du khách. Bài viết bao gồm xây dựng và thử nghiệm một phương pháp đánh giá tiềm năng du lịch nông thôn bằng cách sử dụng các khu định cư nông thôn của Stavropol Krai, Nga. Bài báo kết luận với một bảng xếp hạng các khu định cư nông thôn được lựa chọn theo khả năng du lịch nông thôn của họ và việc xây dựng mô hình du lịch để đảm bảo sự phát triển bền vững các khu vực nông thôn được nghiên cứu (Chi tiết xem tại đây)