Luận văn: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia”

Luận văn: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia”

Thông tin về Luận văn thạc sĩ 

1.Họ và tên học viên: Đỗ Quỳnh Hoa                              Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 06/6/1979                                                      Nơi sinh: Hà Nội

3. Quyết định công nhận học viên số: 4264/QĐ-ĐHQGHN ngày: 14/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

5. Tên đề tài luận văn“Nghiên cứu giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia”

6. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

7. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Nguyễn Đức Ngữ

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(1) Luận văn đã đưa ra lý do chọn đề tài:

Thiệt hại về người và vật chất do thiên tai gây ra là cản trở chính đối với phát triển bền vững của các quốc gia đang phát triển, nơi những tác động kinh tế thường rất nặng nề.  Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành Giáo dục còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng dân cư trong cả nước, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chính phủ trong công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Vì vậy, hơn lúc nào hết cần nghiên cứu triển khai thực hiện công tác nâng cao nhận thức cộng đồng về các hiện tượng KTTV nguy hiểm một cách đồng bộ, hệ thống tại Trung tâm KTTV quốc gia. Do đó tôi lựa chọn đề tài luận văn “Nghiên cứu giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trong bối cảnh  biến đổi khí hậu tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia”.

(2) Trong phần Tổng quan:

In this content the thesis gives an overview of issues related to research objectives and contents, including:               – Overview of the world’s research on public awareness.               – An overview of the issues of public awareness in countries around the world.

(3) Phương pháp: – Thu thập, phân tích; – Chuyên gia; – Khảo sát.

(4) Kết quả:

– Chương trình tuyên truyền về biến đổi khí hậu và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm;

– Chương trình thăm quan thực địa trạm quan trắc thời tiết.

(5) Kiến nghị:

Chương tuyên truyền này có thể áp dụng cho các em học sinh lớp 5 tại Hà Nội.

 

Ngày 30 tháng 11 năm 2017

Học viên

Đỗ Quỳnh Hoa