Luận văn:“Biến đổi lượng mưa và thích ứng của người nông dân thông qua các biện pháp quản lý nước mưa vùng đồi núi tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Luận văn:“Biến đổi lượng mưa và thích ứng của người nông dân thông qua các biện pháp quản lý nước mưa vùng đồi núi tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Thông tin về Luận văn Thạc sĩ

1. Họ và tên học viên: Trần Xuân Long                              Giới tính: Nam

2. Ngày sinh: 26/03/1982                                                            Nơi sinh: Quảng Trị

3. Quyết định công nhận học viên số: 4264/QĐ-ĐHQGHN ngày: 14/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

5. Tên đề tài luận văn:Biến đổi lượng mưa và thích ứng của người nông dân thông qua các biện pháp quản lý nước mưa vùng đồi núi tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

6. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

7. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Anh Tuấn, TS. Nguyễn Văn Kiền

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn

Vùng đồi núi tỉnh An Giang phân bố chủ yếu tại 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Tổng diện tích đất đồi núi ở An Giang khoảng 29.320 ha, chiếm 8,6% tổng diện tích đất của tỉnh. Đây là khu vực có nhiệt độ cao hơn các huyện khác trong tỉnh, đất đai thường ở tình trạng khô hạn nên việc sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, vấn đề cần phải giảm thiểu những rủi ro và tăng cường các hoạt động thích ứng với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nguồn nước ở những khu vực thường xuyên xảy ra khô hạn trong bối cảnh hiện nay. Đề tài thực hiện với mục tiêu là phân tích và đánh giá xu thế biến đổi lượng mưa trong thời kỳ từ 1985 – 2015 và mô tả và đánh giá các hoạt động thích ứng của cộng đồng trong điệu kiện biến đổi lượng mưa và khô hạn xảy ra

Kết quả nghiên cứu:

Xu thế biến đổi tổng lượng mưa trung bình năm có xu thế giảm, trung bình mỗi năm trong thời kỳ 1985 – 2015 tương ứng 0,975 mm. Lượng mưa mùa khô có xu thế gia tăng. Tuy nhiên, xu thế biến đổi tổng lượng mưa mùa mưa lại có xu thế giảm. Xu thế biến đổi số ngày mưa của năm, mùa khô và mùa mưa tại khu vực nghiên cứu đều có giá trị dương, thể hiện xu thế tăng lên của số ngày mưa. Kết quả phân tích chỉ số lượng mưa chuẩn hóa SPI trên quy mô hàng năm cho thấy, xu thế hạn hạn có sự gia tăng đáng kể và những năm xuất hiện hạn khí tượng ở khu vực nghiên cứu trong 31 năm qua (19852015).

Các hoạt động thích ứng phổ biến nhất và hiệu quả là những hoạt động áp dụng trên đồng ruộng như cải thiện độ màu mỡ, độ ẩm của đất bằng cách áp dụng sử dụng phân chuồng kết hợp với phân hóa học và làm bờ ruộng lớn, bậc thang giúp tăng khả năng giữ nước mưa lâu hơn. Ngoài ra, một số hộ đã đào hồ chứa nước mưa và chương trình hỗ trợ của nhà nước cũng đã xây dựng các hồ chứa nước mưa phục vụ nhu cầu nước tưới cho cây trồng giúp nông dân thích ứng trong mùa khô hạn. Mặt khác, việc đa dạng các loại cây trồng và thay đổi giống cây trồng có khả năng chịu hạn cũng được các hộ áp dụng. Bên cạnh đó, một số hộ đã tìm kiếm các hoạt động sinh kế thay thế như làm thuê trong nông nghiệp ở vùng có hệ thống thủy lợi, làm thuê phi nông nghiệp và di cư ra các thành phố lớn để tìm kiếm việc làm nhằm cải thiện thu nhập.

Cần tập huấn các biện pháp kỹ thuật nhằm gia tăng độ phì nhiêu của đất và duy trì chất hữu cơ trong đất để tăng năng suất cây trồng. Triển khai các mô hình thí điểm về áp dụng thu và sử dụng nước mưa nhằm gia tăng đổ ẩm trong đất như đào ao chứa nước mưa cung cấp cho cây trồng trong mùa khô. Cần nâng cao năng lực của nông dân về việc sử dụng hiệu quả nguồn nước. Cần đa dạng các hoạt động sinh kế bằng cách áp dụng các giống cây trồng chịu hạn, ngắn ngày phù hợp với lượng mưa thay đổi và lượng mưa mùa mưa giảm.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: ứng dụng cho việc triển khai các mô hình ở các vùng sản xuất nông nghiệp dựa vào nước mưa

11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Xây dựng các mô hình lưu trữ nước mưa có hiệu quả phục vụ cho sản xuất nông nghiệp vùng không có hệ thống thủy lợi.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

     Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

Học viên

 Trần Xuân Long