Luận văn: “Tính dễ bị tổn thương của sản xuất nông nghiệp ở ven biển tỉnh Quảng Ngãi do biến đổi khí hậu”

Luận văn: “Tính dễ bị tổn thương của sản xuất nông nghiệp ở ven biển tỉnh Quảng Ngãi do biến đổi khí hậu”

Thông tin về Luận văn thạc sĩ 

 Họ và tên học viên: NGUYỄN KIM NGÀ                     Giới tính: Nữ

1.Ngày sinh: 26/10/1985                                               Nơi sinh: Thanh Hóa

2. Quyết định công nhận học viên số: 4264/QĐ-ĐHQGHN ngày: 14/11/ 2014 của Giám đốc ĐHQGHN.

3. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

4. Tên đề tài luận văn: Tính dễ bị tổn thương của sản xuất nông nghiệp ở ven biển tỉnh Quảng Ngãi do biến đổi khí hậu.

5. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

6. Mã số: Chương trình thí điểm

7. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Minh Nhật

8. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

–  Luận văn đã lựa chọn phương pháp đánh giá, tính toán tương dễ thực hiện, khả thi trong việc đánh giá tính dễ bị tổn thương trong sản xuất nông nghiệp, cụ thể đối với lĩnh vực trồng trọt cho một khu vực.

– Đã đề xuất bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương của sản xuất nông nghiệp.

– Đã thực hiện tính toán chỉ số tính dễ bị tổn thương của sản xuất nông nghiệp đối với các huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi tại thời điểm năm 2015 và thời kỳ 2020 – 2039 theo các kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng B1, B2 và A2

9. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả thực hiện của Luận văn có thể sử dụng đánh giá sơ bộ tính dễ bị tổn thương của sản xuất nông nghiệp nói chung và tại tỉnh Quảng Ngãi nói riêng phục vụ việc ra quyết định của các cấp quản lý.

10. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Độ chính xác của chỉ số đánh giá  tính dễ bị tổn thương nói chung phụ thuộc lớn vào số lượng chỉ số và trọng số của các chỉ số thành phần do đó cần phải có các nghiên cứu và thực nghiệm thêm để đánh toàn diện và chính xác hơn

11. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

                                                                                                                                        Ngày       tháng 12 năm 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nguyễn Kim Ngà