Luận văn: “Nghiên cứu xây dựng chương trình nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh cho cán bộ các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An”.

Luận văn: “Nghiên cứu xây dựng chương trình nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh cho cán bộ các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An”.

Thông tin về Luận văn Thạc sĩ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Hồng Việt                               Giới tính: Nam

2. Ngày sinh: 05/10/1983                                                                Nơi sinh: Hà Nội

3. Quyết định công nhận học viên số: 4264/QĐ-ĐHQGHN ngày: 14/11/2014

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

5. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu xây dựng chương trình nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh cho cán bộ các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An”.

6. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

7. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Bạch Quang Dũng

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

  • Thành lập nhóm giảng viên với 10 thành viên: gồm các PGS, TS của các đơn vị nghiên cứu về biến đổi khí hậu và giảng viên của các trường đại học có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh.
  • Xây dựng 03 khung chương trình đào tạo về BĐKH với các nội dung, kiến thức về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh được cập nhập mới và phù hợp với mức độ hiểu biết của từng nhóm đối tượng.
  • Tổ chức 01 chương trình đào tạo

– Thời gian đào tạo: 1 ngày

– Đối tượng tham gia: cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh, Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể.

Sau các chương trình đào tạo, tiến hành thu thập ý kiến đóng góp của các cán bộ tham gia để chỉnh sửa và loại bỏ những nội dung không cần thiết trong chương trình đào tạo.

  • Tổ chức 02 chương trình đào

– Thời gian đào tạo: 02 ngày

–  Đối tượng tham gia: Phó giám đốc, Trưởng phó phòng cấp phòng, trung tâm thuộc các sở.

Chương trình đào tạo bao gồm thời gian học lý thuyết 1,5 ngày và 0,5 ngày tham quan thực địa tại địa điểm có biểu hiện BĐKH tại địa phương. Đồng thời thảo luận lấy ý kiến đóng góp của cán bộ về một số nội dung trong chương trình đào tạo như phương pháp đào tạo, nội dung đào tạo, kế hoạch đào tạo.

  • Tổ chức 02 chương trình đào tạo

– Thời gian đào tạo: 03 ngày

– Đối tượng tham gia:

+ 01 chương trình đào tạo dành cho cán bộ chuyên viên/cán bộ kỹ thuật đang chuyên trách các công việc về BĐKH.

+ 01 chương trình đào tạo cho nhóm cán bộ nguồn (đây sẽ là nhóm tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo ở cấp huyện, cấp xã).

Sau mỗi chương trình đào tạo, các cán bộ thảo luận đưa ý kiến đóng góp cho chương trình về các mặt: nội dung, phương pháp đào tạo, kế hoạch triển khai, thăm quan thực địa…

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) Nghiên cứu là cơ sở cho việc triển khai chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về BĐKH, TTX cho cán bộ các sở ban ngành tại các địa phương khác.

11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và quy mô lớn hơn áp dụng tại các tỉnh lân cận. Để có sự so sánh giữa các địa bàn lân cận, đảm bảo tính khách quan của kết quả nghiên cứu.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

Hà Nội, ngày 25  tháng 10 năm 2017

Học viên

                                                                              Nguyễn Hồng Việt