luận văn: “Nghiên cứu quy hoạch cảnh quan thích ứng biến đổi khí hậu tại khu dự trữ sinh quyển đồng bằng châu thổ sông Hồng thuộc các huyện Tiền Hải và Thái Thụy, tỉnh Thái Bình”

luận văn: “Nghiên cứu quy hoạch cảnh quan thích ứng biến đổi khí hậu tại khu dự trữ sinh quyển đồng bằng châu thổ sông Hồng thuộc các huyện Tiền Hải và Thái Thụy, tỉnh Thái Bình”

Thông tin về LuẬn văn Thạc sĩ 

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Thúy Hằng                              Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 09/9/1984                                                                        Nơi sinh: Thái Bình

3. Quyết định công nhận học viên số: 4264/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

5. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu quy hoạch cảnh quan thích ứng biến đổi khí hậu tại khu dự trữ sinh quyển đồng bằng châu thổ sông Hồng thuộc các huyện Tiền Hải và Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

6. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

7. Mã số: Chương trình thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn An Thịnh

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn nghiên cứu và xây dựng các bản đồ:

+ Bản đồ lớp phủ mặt đất các năm 2005,2010, 2014

+ Bản đồ phân cấp thích hợp của quần cư, nông nghiệp, thủy sản, muối, rừng, doi cát, mặt nước

+ Bản đồ biến đổi sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 và giai đoạn 2010-2014

+ Bản đồ dự tính biến động sử dụng đất đến năm 2090

– Nghiên cứu kịch bản biến đổi khí hậu và các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến sử dụng đất

– Xác định các cảnh quan trong khu dự trữ sinh quyển thuộc huyện Tiền Hải, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

– Xếp hạng ưu tiên dựa trên nhận thức của cư dân và chính quyền địa phương về tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu

– Định hướng quản lý cảnh quan thích ứng biến đổi khí hậu

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2017

Học viên

Phạm Thị Thúy Hằng