Luận văn: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn: nghiên cứu thí điểm tại thị trấn Văn Quan và xã Tràng Sơn

Luận văn: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn: nghiên cứu thí điểm tại thị trấn Văn Quan và xã Tràng Sơn

Thông tin về Luận văn Thạc sĩ

1. Họ và tên học viên: Triệu Tuyết Mai Hương                        Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 15/05/1976 4                                                            Nơi sinh: Lạng Sơn

3. Quyết định công nhận học viên số: 4264/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

5. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn: nghiên cứu thí điểm tại thị trấn Văn Quan và xã Tràng Sơn”

6. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

7. Mã số: Chương trình thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Trương Quang Học

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(1) Đánh giá được hiện trạng sử dụng tài nguyên nước phục vụ sinh hoạt, nông lâm nghiệp, công nghiệp/tiểu thủ công nghiêp và dịch vụ khác tại địa bàn xã Tràng Sơn và thị trấn Văn Quan.

(2) Đánh giá được tác động của BĐKH đối với Tài nguyên nước tại địa bàn nghien cứu

(3) Đề xuất được các giải pháp thích hợp về quản lý và sử dụng Tài nguyên nước trong bối cảnh Biến đổi khí hậu theo hướng phát triển xanh cho thị trấn Văn Quan và  xã Tràng Sơn, cũng như chính quyền địa phương huyện Văn Quan.

  • Giải pháp về phát triển tài nguyên nước
  • Giải pháp về cơ chế chính sách
  • Giải pháp về cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành
  • Giải pháp về tài chính
  • Giải pháp về tăng cường năng lực và sự tham gia của các bên liên quan
  • Giải pháp về bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường nước

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Các kết quả của đề tài góp phần vào phát triển bền vững tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay của địa phương và các vùng miền có điều kiện tương tự.

11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

Ngày   tháng 11 năm 2014

Học viên