Luận văn: “Lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào phát triển và bảo vệ rừng tại xã Chu Hương và Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”

Luận văn: “Lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào phát triển và bảo vệ rừng tại xã Chu Hương và Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”

Thông tin về Luận văn Thạc sĩ

 1. Họ và tên học viên: Hồ Thị Thoàn                                     Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 02/ 07/ 1985                                                            Nơi sinh: Thái Bình

3. Quyết định công nhận học viên số: 4264/QĐ-ĐHQGHN ngày: 14/11/2014

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

5. Tên đề tài luận văn: Lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào phát triển và bảo vệ rừng tại xã Chu Hương và Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”.

6. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

7. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Nguyễn Đức Ngữ

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(1) Luận văn đã đưa ra lý do chọn đề tài: Ảnh hưởng của BĐKH và một trong những giải pháp ứng phó với BĐKH trồng và bảo vệ rừng. Với địa bàn tỉnh Bắc Kạn tỷ lệ nghèo cao, có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước, nhưng còn thiếu bền vững và rừng chủ yếu là rừng nghèo, do đó học viên chọn thực hiện đề tài Lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào phát triển và bảo vệ rừng tại xã chu hương và Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn “.

(2) Trong phần Tổng quan:

–  Luận văn đã nêu ra các vấn đề tổng quan nhất về: Biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu; Mối quan hệ giữa rừng và biến đổi khí hậu; Thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng; Tổng quan về lồng ghép biến đổi khí hậu vào lĩnh vực lâm nghiệp

– Luận văn cũng đã nêu tổng quát về các vấn đề nghiên cứu liên quan đến: Phát triển các tổ hợp tác/ hợp tác xã/ nhóm sở thích về nông lâm nghiệp ; Các tổ chức của ngưởi sản xuất và trang trại.

– Luận văn cũng đề cập đến mối liên quan giữa BĐKH với rừng và hoạt động trồng, bảo vệ và phát triển rừng.

(3) Luận văn cũng đã nêu ra các phương pháp nghiên cứu và tiếp cận để đạt được các mục tiêu nghiên cứu chính, cụ thể:

Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu

Phương pháp điều tra, khảo sát

  1. Phương pháp tham vấn chuyên gia

Phương pháp xử lý số liệu và thống kê khí hậu

Phương pháp triển khai thực nghiệm, kiểm nghiệm mô hình lồng ghép

(4) Kết quả Luận văn đã:

  • Đánh giá được BĐKH và biến động của thời tiết tại huyện Ba Bể – tỉnh Bắc Kạn
  • Đánh giá được ảnh hưởng của BĐKH với hoạt động sản xuất, phát triển và bảo vệ rừng.
  • Góp phần nâng cao nhận thức cho các tổ/ nhóm nông dân về BĐKH trong mối quan hệ khăng khít giữa rừng và BĐKH.
  • Hình thành cam kết của các tổ/ nhóm lâm nghiệp trong việc hoạt động phát triển sản xuất.
  • Tìm ra được giải pháp hoặc mô hình lồng ghép BĐKH từ quy trình đến nội dung trong hoạt động sản xuất của các tổ nhóm lâm nghiệp được hiệu quả và khả thi.
  • Xây dựng được tài liệu tập huấn có lồng ghép nội dung về BĐKH

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, hướng dẫn lồng ghép BĐKH vào hoạt động phát triển và bảo vệ rừng ở các địa phương có điều kiện tương tự.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Thu thập số liệu về các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan ở địa phương, và nhân rộng mô hình lồng ghép.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

Học viên

  Hồ Thị Thoàn