Luận văn: “Giải pháp nâng cao khả năng chiến đấu lữ đoàn pháo binh dự bị theo định hướng phát triển quốc phòng bền vững

Luận văn: “Giải pháp nâng cao khả năng chiến đấu lữ đoàn pháo binh dự bị theo định hướng phát triển quốc phòng bền vững

Thông tin về Luận văn Thạc sĩ

1.Họ và tên học viên: Vũ Thái Quân                 Giới tính: Nam

2.Ngày sinh: 28/04/1986                                   Nơi sinh: Hà Nội

3. Quyết định công nhận học viên số: 4264/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

5. Tên đề tài luận văn: “Giải pháp nâng cao khả năng chiến đấu lữ đoàn pháo binh dự bị theo định hướng phát triển quốc phòng bền vững”

6. Chuyên ngành: Khoa học bền vững

7. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Mai Hà

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(1) Xây dựng được Hệ thống tiêu chí đánh giá tính bền vững của du lịch nông thôn với các tiêu chí có thể quan trắc, đo đếm được, gồm:

– Tiêu chí đánh giá tính bền vững của du lịch nông thôn về kinh tế

– Tiêu chí đánh giá tính bền vững của du lịch nông thôn về văn hoá và xã hội

– Tiêu chí đánh giá tính bền vững của du lịch nông thôn về sinh thái và môi trường.

(2) Thu thập được các thông tin, dữ liệu về:

– Kinh tế; Văn hoá, xã hội; Sinh thái và môi trường; Nông thôn mới tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

– Các nguyên lý phát triển bền vững du lịch nông thôn; về lịch sử phát triển du lịch nông thôn ở các nước trên thế giới và Việt Nam.

– Chuỗi giá trị du lịch nông thôn, bao gồm các tác nhân doanh nghiệp lữ hành, hộ nông dân cung cấp dịch vụ du lịch và các nhà làm chính sách.

(3) Điều tra, thu thập được các thông tin, hiện trạng về kinh tế, văn hoá xã hội, sinh thái và môi trường của các tác nhân trong chuỗi giá trị du lịch nông thôn tại bản Lác thuộc xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Thông tin thu thập được nhằm phân tích, đánh giá tính bền vững của du lịch nông thôn tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

(4) Đề xuất được các giải pháp phát triển du lịch nông thôn bền vững ở xã Chiềng Châu

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

Ngày       tháng 12  năm 2017

Học viên

Vũ Thái Quân